Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2021 i Tema: Den gröna omställningen i Grön omställning skapar storindustri i norra Sverige
Grön omställning skapar storindustri i norra Sverige
tema

Grön omställning skapar storindustri i norra Sverige

| Text: Gunhild Wallin, illustration: Northvolt

När företaget Northvolt nu bygger sin elbilsbatterifabrik i västerbottniska Skellefteå, är det en av de största industrisatsningarna i svensk historia. Inom fem år ska 3000 personer anställas för produktion av ett bilbatteri som är miljövänligt i alla led – både i funktion och produktion.

Just nu är över 1 500 byggjobbare på plats i Skellefteå för att färdigställa den nya fabriken, inklusive alla de som kommer in för elinstallationer och liknande. Samtidigt jobbar kommunen för högtryck på att möta de förändringar som fabriken och dess många medarbetare kommer att innebära.

I slutet av året drar produktionen igång. Då måste också kompetens finnas på plats och den måste vara rätt, vilket inte är helt enkelt eftersom batteribranschen är relativt ny. Parallellt med att själva fabriken i Skellefteå färdigställs arbetar också Northvolt med forskning och utveckling i Västerås. Där testas själva produktionen och utbildas också framtida medarbetare. Av de 3 000 som behöver anställas i Skellefteå kommer 2 500 att arbeta i själva produktionen, 500 ska vara på plats redan i slutet av året. Forskning och utveckling kommer att ligga kvar i Västerås.

 - Just nu arbetar vi med att säkerställa så att vi kan växa så snabbt vi behöver utifrån att vi har tillgång till personal. Vi behöver veta vilka kompetenser vi behöver och bygga rätt kompetenser. Det finns ännu inga givna roller i en så ny produktion som vår, berättar Katarina Borstedt som är ansvarig för kompetensförsörjning och rekrytering på Northvolt.

Northvolt Ett kommer i sin fulla kapacitet att bygga litiumbatterier motsvarande över 800 000 bilar per år. Det gör den till den största batterifabriken i Europa och den är dessutom den första i världen som verkar för att göra själva produktionen hållbar. Materialen, processerna, avfallet – allt kommer att vara delar av ett grönt och hållbart tänkande som lämnar så få avtryck på miljön som möjligt. Fabriken kommer vara igång dag som natt året runt och all tillverkning sker automatiserat.

Grönt tänkande attraherar arbetskraft

Idag har företaget ungefär 1200 anställda, fördelade på fler än 75 nationaliteter. Batteribranschen växer snabbt och i den mån kompetensen överhuvudtaget finns är konkurrensen hård. Att få fatt i tillräckligt många ingenjörer, operatörer, material hanterare med flera med erfarenhet av batteriproduktion är en utmaning, bekräftar Katarina Borstedt.

Foto: Northvolt

Katarina Borstedt är ansvarig för kompetensförsörjning och rekrytering på Northvolt.

- Vi rekryterar därför många med annan bakgrund än från industrin och utgår från de enskilda personernas baskunskaper. Medelåldern är relativt ung, det kan till viss del förklaras av att vi är ett ungt bolag, Ett ungt företag är mer förknippat med osäkerhet än ett gammalt och yngre personer kan ibland vara mer riskbenägna. Men ju längre vi kommer i vår process, desto tryggare blir den.

När Katarina Borstedt till exempel söker efter ingenjörer och annan spetskompetens till den nya fabriken vänder hon blicken ut mot hela världen, inte minst mot Asien där man hittar de som har största kunskap kring batteriproduktion.

Hur säljer ni in själva platsen som ligger i ett litet avlägset land och dessutom långt norrut kalla och mörka vintrar?

- Än så länge har det fungerat. Det kan vara mindre svårt att locka medarbetare från Asien än från Solna. Många tycker det verkar exotiskt och lockas av frisk luft och närhet mellan jobb, samhälle och hem, konstaterar Katarina Borstedt.

Kreativt tänkande kring rekrytering

För att klara rekryteringen använder företaget sig av många vägar. Västerbotten har en lång och stolt industriproduktion och Northvolt är med i flera samarbeten med kommunen och Region Västerbotten, som handlar om att ta vara på den arbetskraft som finns. Ett annat projekt handlar om att fånga upp nyanlända med lämplig kompetens och det pågår också samarbete med Trygghetsrådet för möjlig rekrytering av dem som förlorat jobbet, bland annat på grund av pandemin. Man samarbetar också med närbelägna lärosäten kring möjligheten att skapa riktade utbildningar för batteribranschen och ser på sikt en kompetenshubb i regionen. För de gröna jobben växer just nu i norra Sverige. Flera gröna industriprojekt är på väg att etableras, bland annat Green Steel i Luleå.

Att Northvolt har ett miljötänkande i alla steg av produktionen är en konkurrensfördel i kampen för kompetens, berättar hon.

- Vi är en viktig del av omställning till förnybar energi och vill producera världens grönaste batterier. Att vårt produktionssätt också är grönt gör att vi skiljer vi oss från batterifabrikerna i Asien. Att vara med och verka för ett hållbart samhälle lockar människor till oss, men också att vara med i den kultur av europeisk uppstickare som vi har. Jag ser att många vill mer än att sopsortera och flyga mindre. De vill göra skillnad på riktigt, säger Katarina Borstedt.

Det är också faktorer som driver henne själv. Hon vill vara med och skapa en ny basindustri, som inte är begränsad till huvudsakligen män utan som lockar lika många män som kvinnor. Hon vill också ruska på den gamla fördomen om industrin som något trött och smutsigt och ersätta den med något mera livfullt, rent och automatiserat.

- Jag vill vara med och bygga ett företag som är drivet av visioner och som jag är stolt över. Jag vill också vara med och bygga Skellefteå från avfolkningskommun till en plats med tillväxt och spännande möjligheter, säger Katarina Borstedt.  

När Northvolt 2017 började se sig om efter en fabrik stod inte Skellefteå på listan av lämpliga orter. Men Skellefteå hade gjort sin läxa långt tidigare och listat vilka fördelar presumtiva företag skulle kunna finna i just deras kommun. I Skellefteå, vars tätort idag har drygt 36 000 invånare, finns bland annat kommunägda Skellefteå energi, Sveriges femte största energibolag, närhet till hamn, gott om mark och en mångårig industritradition. En tanke var att locka datacenter, men när kommunen fick höra om Tesla-avhopparen Peter Carlssons tankar om en grön batterifabrik tog de själva kontakt.

Foto: Paulina Holmgren

Anja Palm, näringslivschef i Skellefteå. Foto: Paulina Holmgren

- Vi såg att vi kunde matcha kraven i den förfrågan som hade gått ut till flertalet kommuner i Sverige och Finland. Vårt erbjudande baserades på stadsnära industrimark och förnyelsebar energi i stor skala samt en lång industritradition med kompetens från processindustri inom regionen. Vi visade med stort engagemang att vi verkligen ville att Northvolt skulle etablera sig i Skellefteå och var beredda att göra den tillväxtresa som skulle krävas tillsammans med Northvolt, berättar Anja Palm, näringslivschef i Skellefteå.

Ett nytt vattenverk, ett nytt kulturhus, utbyggnad av hamnen samt fastighetsaffärer inom allmännyttan för att bjuda in fler aktörer på den lokala fastighetsmarknaden, var investeringar som redan var beslutade utifrån kommunens tillväxtstrategi som antagits 2014. Med en etablering som Northvolt som drastiskt förändrade förutsättningarna behövde investeringarna skalas upp och snabbas på.

Den 19 oktober 2017 kom beskedet. Northvolt skulle förlägga sin fabrik till Skellefteå.

-  Det blev en feststämning i hela regionen. Många hade följt resan och hoppats på det. Stämningen var ”vi fick det tillsammans”, berättar Anja Palm.

Snabb och stor tillväxt

Två år senare var finansieringen av fabriken säkrad och det stod klart att när den var i full gång 2025, skulle 2 500 personer ha anställning där. Dessutom beräknades kommunen kunna attrahera underleverantörer motsvarande ytterligare 1000 till 1500 arbetstillfällen. Till det kommer arbetskraft till nya skolor, daghem, butiker, restauranger, annan service – totalt en planerad ökning av arbetskraften med mellan 6–10 000 fram till 2030. Det kräver stora service-, bostads- och infrastruktursatsningar, berättar Anja Palm.

 - Det är det vi är mitt inne i nu. Vi ser på skolkapacitet, vård- och omsorg och bostäder. Fabriken påverkar hela samhället och de flesta i kommunen är väldigt positiva, men när detaljplanerna på nya bostäder kommer finns det förstås de som inte vill ha förändringar just på sin bakgård, säger hon.

Genom Northvolts fabrik har intresset för att etablera sig i Skellefteå också ökat hos andra bolag. Nyligen ett finskt bolag med motiveringen att orten växer.

- Vi har blivit en tillväxtort, säger Anja Palm.

En viktig del i kommunens tillväxt är att kunna erbjuda bostäder och den intresserade kan på hemsidan finna exempel på en rad nya bostadsområden som ska invigas i år. Så också det nya kulturhuset. Ett campus finns också på orten. För liksom kompetensförsörjning är en utmaning för Northvolt är den också det för kommunen.

- Kompetens är en potentiellt hämmande faktor och en angelägenhet för alla arbetsgivare, kommunen inkluderat. Vi riskerar ju att tappa anställda till Northvolt och andra verksamheter. Men inflyttningen är nödvändig och här behöver det offentliga och privata kroka arm. Vi är också medvetna om att det inte är hållbart om kommunerna i norra Sverige börjar ta kompetens från varandra med allt som händer. Därför måste vi söka kompetens i hela landet och internationellt, säger Anja Palm.

Femtonminutersstaden

Nu jobbar Anja Palm och Näringslivskontoret vidare för att bredda branscherna i kommunen.

- Skellefteå är en mellanstor stad där det är enkelt att få ihop vardagen. Avstånden mellan bostaden till jobbet, skolan, fritidsaktiviteter är många gånger inom 15 min vilket lockar nya invånare och hemvändare. Det är en helhet som lockar.

h
This is themeComment