Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2015 i Tidspress större arbetsmiljöproblem i Norden än i resten av Europa
Tidspress större arbetsmiljöproblem i Norden än i resten av Europa
Nyhet

Tidspress större arbetsmiljöproblem i Norden än i resten av Europa

| Text och foto: Björn Lindahl

Psykosociala riskfaktorer uppfattas som den största utmaningen när den europeiska arbetsmiljöbyrån för andra gången genomför en stor undersökning av arbetsmiljön i de europeiska länderna.

Den förra undersökningen publicerades 2009 och ESENER-2 bygger vidare på den. Undersökningen visar hur de stora trenderna påverkar arbetsmiljön, som att tjänstesektorn ökar och att arbetskraften blir äldre. I tabellerna finns också ny kunskap om skillnaderna mellan de nordiska länderna på arbetsmiljöområdet.

Sammanlagt har nästan 50 000 arbetsplatser med mer än fem anställda i 36 europeiska länder undersökts. Bland det som präglar de nordiska länderna är:

  • Andelen av de anställda som arbetar hemifrån är mycket hög. I Danmark svarar 24 procent av arbetsplatserna att de har sådan personal. Bara Nederländerna har en högre andel, 26 procent.
  • Sverige har den högsta andelen i Europa av arbetsplatser där mer än en fjärdedel av arbetsstyrkan är äldre än 55 år. 
  • Sverige ligger också högt i antalet arbetsplatser som uppger att de har anställda som har svårt att förstå det språk som talas.

Den fråga som flest länder anser vara den största utmaningen för arbetsmiljön är att behöva hantera besvärliga kunder, patienter eller elever. På 58 procent av de undersökta arbetsplatserna i Europa uppfattades det som ett problem. Tröttande arbetsställningar såg 56 procent som ett problem, medan 52 procent  nämnde upprepade hand- eller armrörelser.

Olika sektorer har olika problem

De besvärliga kunderna/patienterna och eleverna är störst inom handel, transport, hotell/restaurang- och rekreationsverksamhet. I dessa branscher uppger har 75 procent av de europeiska arbetsplatserna det som ett arbetsmiljöproblem.

På samma sätt är risk för olyckor med maskiner eller handverktyg något som präglar både byggverksamheten (82 procent) och jordbruk, skogsbruk och fiske (78 procent). 

Den arbetsmiljörisk som uppfattas som minst förekommande Europa är diskriminering på grund av kön, ålder eller etniskt ursprung. Bara på två procent av arbetsplatserna uppfattas det som ett problem.

Samtidigt pekar undersökningen på att det finns stora vita fält i arbetsmiljöarbetet:

- Det är intressant att notera att bland de arbetsplatser som utför riskbedömningar och som uppger att de har personal som arbetar hemifrån anger endast 29 procent att dessa riskbedömningar inbegriper hemarbetsplatsen, påpekas det i utredningen.

- Här är siffrorna högst för arbetsplatser inom offentlig förvaltning (40 procent). Även om resultaten endast motsvarar 13 procent av samtliga undersökta arbetsplatser ska de ses som en indikation på arbetsmiljöstrategier i samband med nya, framväxande trender i fråga om arbetsorganisation

Med så stora skillnader mellan olika branscher bör statistiken mellan olika länder behandlas försiktigt.  Men det är ändå överraskande stora skillnader mellan de nordiska ländernas svar på frågorna.

Finland ligger till exempel högst av alla europeiska länder i att anlita psykologer i arbetsmiljöarbetet, antingen anställda internt eller sådana som anlitas externt. På 60 procent av arbetsplatserna sker det, medan motsvarande tal i Norge är 24 procent och i Island 13 procent.

- Betydande förändringar i arbetslivet leder till framväxande psykosociala risker. Sådana risker, som är kopplade till arbetets utformning, organisation och ledning och till det ekonomiska och sociala sammanhanget, medför en ökad stressnivå. Det kan i sin tur leda till allvarliga försämringar av den psykiska och fysiska hälsan, varnar utredningen.

Tidspress speciellt nordiskt fenomen

Tidspress är vanligast bland arbetsplatser i de nordiska länderna och därefter är det ett gap till övriga länder: 

I Sverige och Finland uppger 74 procent av arbetsplatserna att tidspress är ett problem. Därefter kommer Danmark med 73 procent och Norge och Island med 71 procent. 

Nästa land i ordningen är Nederländerna (62 procent). De som står för de lägsta siffrorna är Turkiet (15 procent), Litauen (16 procent) och Italien (21 procent).

Det viktigaste skälet till att verksamheterna prioriterar arbetsmiljöarbetet är att de måste uppfylla rättsliga krav. Samtidigt uppges de största hindren för att ta itu med arbetsmiljöfrågor vara de rättsliga förpliktelsernas komplexitet (40 procent av arbetsplatserna i EU-28) följt av pappersarbetet (29 procent). I de nordiska länderna handlar det däremot mer om brist på tid och personal.

 
Egen takt

Att få arbeta i sin egen takt är inte alla förunnat. Här är det danska byggarbetare som tar det lugnt en sommardag (bilden ovan).

Fakta

Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) har som mål att göra Europa till en säkrare, hälsosammare och produktivare plats att arbeta på.

Den undersöker, tar fram och sprider tillförlitlig, balanserad och opartisk information om arbetsmiljöfrågor och anordnar Europaomfattande upplysningskampanjer.

Arbetsmiljöbyrån inrättades av EU 1994 och har sitt säte i Bilbao i Spanien. Den sammanför företrädare för Europeiska kommissionen, medlemsstaternas regeringar, arbetsgivar-och arbetstagarorganisationer, samt ledande experter från alla EU:s medlemsstater och andra länder. 

ESENER är en engelsk förkortning av European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks.

 

Ladda ned rapporten här
Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment