Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2021 i Ny svensk delegation i kampen mot arbetslivskriminalitet
Ny svensk delegation i kampen mot arbetslivskriminalitet
Nyhet

Ny svensk delegation i kampen mot arbetslivskriminalitet

| Text: Gunhild Wallin, foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Den 27 september tog svenska regeringen ytterligare ett steg för att bekämpa arbetslivskriminalitet. Då presenterades en ny delegation som under tre år ska öka kunskapen om arbetslivskriminalitet och stödja de aktörer som arbetar för att stoppa den.

- Samhällets syn på arbetsgivare som utnyttjar människor och snedvrider konkurrensen måste vara kompromisslös. Den nationella delegationen kommer att utgöra ytterligare en ambitionshöjning i arbetet med att bekämpa fusk och brottslighet i arbetslivet och därmed tryggheten i samhället, sa arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, när hon på en presskonferens presenterade den nya delegationen.

Regeringen har tidigare tagit flera initiativ för att bekämpa arbetslivskriminalitet,

bland annat genom att stärka Arbetsmiljöverket med 30 miljoner kronor extra. I budgetpropositionen föreslås myndigheten att få ytterligare 10 miljoner kronor mer år för att bekämpa arbetslivskriminalitet. Polisen har också fått större befogenheter och sanktionerna mot de arbetsgivare som bryter mot lagar och regler har stärkts. Exploatering av människor har också blivit ett nytt brott. Sedan 2018 samarbetar också en rad myndigheter, bland andra Arbetsmiljöverket, Polisen och Skattemyndigheten för att kunna ringa in de företag som bryter mot arbetslivets regler. Sedan starten har det gjorts oanmälda inspektioner av 4 000 företag. Av dessa fick en tiondel helt eller delvis stänga ner sin verksamhet, medan hälften konstaterades ha brister som de tvingas åtgärda.

Koppling till organiserad brottslighet

På senare år har medvetenheten om att arbetslivskriminalitet är ett växande problem ökat och i de branscher som är hårdast drabbade finns stort intresse både hos arbetsgivar- och arbetstagare att komma till rätta med problemen. Mest utsatta branscher finns inom bygg, hotell- och restaurang och transport.

Det finns också en koppling mellan arbetslivskriminalitet och den organiserade brottsligheten. Stora pengar finns att tjäna på kriminell verksamhet inom till exempel byggbranschen, där många människor utnyttjas och lever helt vid sidan av avtalsstadgade rättigheter. Följden blir också att många seriösa företag får allt svårare att konkurrera med de som genom sitt fusk och brottslighet kan sälja varor och tjänster billigare.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

- Fusk och brottslighet i arbetslivet har blivit ett allt större samhällsproblem. Långa entreprenörskedjor och bristande reglering när det gäller systemen för arbetskraftsinvandring har lett till att vi idag har aktörer inom flera branscher som satt i system att utnyttja utländsk arbetskraft och också kringgå regler för skatter för tillstånd och arbetsmiljö. Det här är en arbetslivskriminalitet som ibland är med och finansierar den grova organiserade brottsligheten i Sverige, sa Eva Nordmark.

Arbetskriminalitet påverkar de flesta

Den nya delegationen kommer att arbeta i drygt tre år. Arbetande ordförande i den nya delegationen blir Ola Pettersson, som senast arbetat som LO-ekonom. En vecka efter presskonferensen är han redan i färd med att skapa ett kansli.

Det som lockar mig med uppdraget är att det finns stora problem med arbetskriminalitet och att det påverkar många människor i Sverige. Ja egentligen alla som betalar skatt, men också arbetssituationen för många, säger Ola Pettersson.

Delegationen kommer att lämna en rad delrapporter. Den ska ta fram uppgifter om hur stort problemet är, ta fram kunskap om åtgärder både i Sverige och utomlands och verka för samordning mellan alla de aktörer som arbetar för att bekämpa arbetslivskriminalitet, det vill säga både myndigheter och arbetsmarknadens parter. Den första uppgiften är att definiera vad arbetskriminalitet egentligen är.

- Ordet är viktigt för att ta fasta på något som inte varit så synligt i Sverige. Vi ska finna en bra definition av arbetskriminalitet och dess omfattning för att därefter föreslå åtgärder, berättar Ola Pettersson.

Arbetskriminalitet rymmer många olika fenomen. Det kan vara brottsligt utnyttjande av subventionerade anställningar, skattebrott, brott mot migrationsbestämmelser och reglerna för arbetskraftsinvandring, ibland ren människohandel.

- Om vi ska finna effektiva åtgärder och kunna beskriva problemet behövs en bra definition, konstaterar Ola Pettersson.

Parterna från utsatta branscher deltar

Till sin hjälp har han en delegation bestående av åtta personer. De representerar både arbetsgivar- och arbetstagarsidan och kommer från Byggbranschen, Transport och Hotell- och restaurang. En polis medverkar i delegationen, liksom en ambassadör mot människohandel.

Foto: Clas Berner, SvD/TT

Ola Pettersson. Foto: Carl Bredberg/SvD/TT

 - Parterna spelar en viktig roll i ett land med vår arbetsmarknadsmodell. När det finns en samsyn mellan parterna blir åtgärderna mycket mer kraftfulla och det händer mycket redan nu, särskilt inom byggbranschen. Arbetskriminalitet är ett oerhört allvarligt samhällsproblem och vi behöver göra mycket för att företag som vill följa lagar och regler ska få rimliga villkor och juste konkurrens, säger Ola Pettersson.

Norge är förebild

En av ledamöterna i delegationen är Irene Wennemo, generaldirektör på Medlingsinstitutet och tidigare statssekreterare i Arbetsmarknadsdepartementet. Hon ser delegationen som ett viktigt steg i ambitionen att bekämpa arbetslivskriminalitet, inte minst för att själva begreppet arbetskriminalitet beskriver vad det handlar om. Första gången hon stötte på begreppet var i Norge, som i delegationens direktiv pekas ut som en förebild i arbetet mot arbetslivkriminalitet och vars arbete kommer att studeras extra noga.

Foto: Ninni Andersson/RegeringskanslietVi har tidigare inte tagit frågan tillräckligt på allvar, men nu är tiden mogen för att tala om arbetslivskriminalitet också här. Arbetsgivarna har sett hur viktigt det är för dem och också att det är en del av grov organiserad kriminalitet, säger Irene Wennemo.

Erfarenheterna från Norge visar att när frågan lyfts på allra högsta politiska nivå så blir det mera tryck i frågan.

- Det nordiska utbytet är oerhört viktigt för att finna lösningar på problem i eget land. Det som fungerar i Norge, fungerar ofta också i Sverige med viss anpassning, säger Irene Wennemo.

Genom att jobba ihop med människor med kompetens från olika håll blir det lättare att identifiera hinder i arbetet mot arbetslivskriminalitet och skapa nödvändiga broar mellan myndigheter och branschorganisationer.

- Jag ser verkligen fram mot delegationens arbete. Det är en viktig fråga och jag är glad över att politikerna förstärker kampen mot arbetslivskriminalitet och ger den prioritet, säger Irene Wennemo.

LO-ekonom leder delegationen

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark ger Ola Pettersson i uppdrag att leda den nya delegationen mot arbetslivskriminalitet(bilden ovanför). Har har tidigare arbetat som LO-ekonom.  

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment