Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2011 i Fornyet innsats mot nordiske grensehinder i De tio allvarligaste gränshindren
tema

De tio allvarligaste gränshindren

| Text: Björn Lindahl

Gränshinder är inte bara sådant som försvårar för de nordiska medborgarna att bosätta sig och arbeta i ett annat land än sitt eget i Norden. Det handlar också om problem som uppstår när man flyttar hem, när man blir sjuk eller när man ska få ut sin pension. AIN har med hjälp av Gränshinderforum gjort en lista på de tio viktigaste gränshindren inom arbetslivsområdet.

Gränshinderforum har själva en lista på 39 olika gränshinder som de i första hand försöker få bort. Det handlar om problem som kan drabba tiotusentals invånare i Norden, medan andra hinder kanske bara drabbar några få. Vi har försökt väga ihop antalet som drabbas och hur stora konsekvenserna blir för den enskilde och får därmed följande lista på de tio allvarligaste gränshindren:

  1. De som arbetat flera år i ett annat land och som förtidspensioneras i ett annat land får en lägre ersättning om de inte fyller villkoren för förtidspension i bägge länderna. Därmed blir pensionsutbetalningen betydligt lägre.
  2. De som är deltidssjukskrivna i ett land kan in te ta ett deltidsarbete i ett annat land utan att mista sjukpenningen. Minsta arbete i ett annat land medför byte av socialförsäkringsland, vilket i sin tur medför konsekvenser för sjukskrivningen.
  3. De som bor i gränsområdena har inte rätt att utnyttja arbetsmarknaden på andra sidan gränsen när de försöker få arbetsmarknadspraktik.
  4. De som anställs i ett annat land riskerar att inte få ersättning vid arbetslöshet om de inte anmäler sig i a-kassan från första dag. I Sverige krävs ett obrutet medlemskap det senaste året för att få ersättning vid arbetslöshet. Rimligt vore att ha minst åtta veckor på sig, enligt Gränshinderforum.
  5. De som bor i Sverige och är uppdragstagare i ett bemanningsföretag/vikarbyrå får inte ersättning från A-kassan för perioderna mellan uppdrag.
  6. De gränspendlare som blir arbetslösa under en sjukperiod riskerar att inte få ersättning vid delvis friskskrivning, på grund av oenighet om vilket land som har ansvaret för att betala ut ersättningen.
  7. De svenskar som bor i Sverige och arbetar i Norge och som på grund av skada eller sjukdom övergått till norsk arbetsrevalidering (attføring) får problem att dokumentera detta eftersom norska myndigheter inte vill fylla i den blankett, E301, som krävs av svenska a-kassan. Får konsekvenser om personen blir arbetslös för hur stor ersättningen blir.
  8. De personer som bor i Sverige och arbetar i Danmark och som blir skadade eller på annat oförmögna att arbeta under en längre tid måste efter den medicinska behandlingen resa dagligen till Danmark för att genomgå en arbetsrevalidering. Enklare vore om detta kunde ske i bosättningslandet.
  9. De män som arbetar i Norge, men som har en hustru/partner som ej bor eller arbetar i Norge, har ingen självständig rätt till pappadagar vid födsel eller föräldraledighet med barn. Rätten är härledd från moderns rätt.
  10. De som är föräldralediga kan inte avbryta den för att ta ett jobb i ett annat nordiskt land. Följden av ett avbrott i föräldraledigheten blir att rätten till föräldrapenning ändras till grundnivå efter arbetet har avslutats, d.v.s. rätten till föräldrapenning i det tidigare arbetslandet upphör och ersätts med föräldrapenning på grundnivå i bosättningslandet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad är ett gränshinder?

Så här definieras gränshinder av Nordiska ministerrådet:

"En grænsehindring er enhver form for hindring, som umuliggør, vanskeliggør eller begrænser menneskers muligheder for at virke over de nationale grænser, og som beror på EU-regler, nationale love, administrative regler,
tilpasninger eller forskrifter, som udformes af en offentlig myndighed eller lignende."

h
This is themeComment